<< PREVIOUS -----NEXT>>

detail of Dryhead Agate
Pryor mountains, Montana