<< PREVIOUS -----NEXT>>

detail of Stinking Water Plume Agate
Oregon, USA